Softbol savez Srbije

Sednica Skupštine Softbol saveza Beograda

UPUĆENO:    * Klubovi Svet sporta, Lokomotiva i Đulijano

                   * Arhiv saveza * Softbol savezu Srbije * Gradu Beogradu

 

Poziv na Izborna Skupština Softbol saveza Beograda

 

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine: a) radno Predsedništvo - b) verifikaciono izborna Komisija - c) zapisničara -  e) 2 overivača zapisnika

2. Izveštaj o radu Saveza u 2022. sa finansijskim izveštajem o raspoređenim i utrošenim sredstvima dobijenim od gradskog budžeta i donošenje odluke o usvajanju izveštaja.

3. Izveštaj verifikaciono izborne Komisije,

4. Rasprava o predloženim kandidatima za predsednika SbSB za predstojeći četvorogodišnji mandatni period /predstavljanje programa kandidata i diskusija/,

5. Utvrđivanje liste kandidata za predsednika SbSB,

6. Izbor predsednika Softbol saveza Beograda (SbSB),

7. Izbor članova Upravnog odbora SbSB.

8. Odluka o usvajanju Kriterijuma o raspodeli budžetskih sredstava za 2023. godinu za program rada sa sportskim talentima.

 

9. Program rada Softbol saveza Beograda za 2023. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Predloga programa saveza za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta rada sa njima u 2023., koji se kandiduju za finansiranje sredstvima gradskog budžeta.

 

10. Razno

 

Incijativa - klubovi članice Softbol saveza Beograda

Lokomotiva, Svet sporta i Đulijano.

 

*************

 

Da bi kandidatura bila validna kandidat za predsednika po Statutu, mora imati najmanje dva predloga, od strane klubova članica. Klubovi predlažu kandidata, uz njegov program rada, na mejl saveza softballsavezbeograd@yahoo.com ili ličnom predajom u kancelariju saveza do 10.01. zaključno do 23.59.


Sednica će se održati u petak 13. januara, od 10.00 u prostorijima saveza ulica Spasenovićeva 12. Svaki klub ima jednog delegata. Na sednici mogu biti prisutni samo delegati sa ovlašćenjima, zapisničar, overivači zapisnika, predstavnici Softbol saveza Srbije, Gradskog sekretarijata, kao i ostali pozvani od strane uprave Softbol saveza Beograd.

Svi ostali zainteresovani, mogu po završetku Skupštine da dobiju informacije sa Skupštine. Delegati mogu biti predsednici saveza ili članovi klubova koji su punoletni. Molimo da sednici prisustvuju vaši delegati i sa sobom ponesu pečatirano i potpisano punomoćje, lica zavedenog u APR. Jedino sa njim imaćete pravo učešća u raspravi i odlučivanju. Ovlašćenje se može doneti na memorandumu kluba ili na A4 papiru rukom ispisano i potpisano, i u oba slucaja obavezno overeno pečatom i potpisano od strane lica tog kluba, koje je ovlašćeno lice za zastupanje u APR.

                                      Inicijativu podneli klubovi članice

                                      * Lokomotiva * Svet sporta * Đilijano