Softbol savez Srbije

Pravilnici

Pravilnici

SOFTBOL SAVEZ SRBIJE

Statut Softbol saveza Srbije Preuzmi OVDE

Poslovnik o radu Upravnog odbora Softbol saveza Srbije Preuzmi OVDE

Takmičarski pravilnik Preuzmi OVDE

Pravilnik o sportskom osiguranju softbolašica i softbolaša Preuzmi OVDE

Pravilnik o registraciji softbol klubova, softbolašica i softbolaša, softbol trenera Softbol saveza Srbije Preuzmi OVDE

Pravilnik o Medicinskoj zaštiti članova Softbol saveza Srbije Preuzmi OVDE
 
Sporazumi klubova Preuzmi OVDE

Finansijski izveštaj Softbol saveza Srbije za 2015 Preuzmi OVDE

PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/14), a u skladu sa Svetskim antidoping kodeksom i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, UO Softbol saveza Srbije, donosi

 PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

 I Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđujene su disciplinske mere i uređuje se postupak njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Softbol saveza Srbije (u daljem tekstu: Savez) dužan je da obezbedi, u okvirima svoje nadležnosti, da sportistima, sportskim stručnjacima i drugim osobama za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće disciplinske mere, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, kao i da ne prizna sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista i ne dozvoli učešće na sportskoj priredbi sportisti, sportskom stručnjaku i drugom licu u ingerenciji Saveza kome je izrečena mera zbog dopinga, ili  mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, kazna zbog učinjenog krivičnog dela ili prekršaja.

Savez je dužan da obezbedi da se u postupku izricanja mera licima odgovornim za doping poštuje njihova ličnost i pravo na odgovarajuću pravnu zaštitu (poštovanje privatnosti, pravovremeni pretres, jemčenje prava na pravno izjašnjenje, pošteno i nepristrastno telo za pretres, pravo na zastupnika o ličnom trošku, uvid u spise, podnošenje dokaza, standarde u pogledu dokazivanja dopinga, blagovremeno informisanje, pravovremena, pismena i obrazložena odluka, pravo na žalbu i dr.)

II Definicija dopinga i povrede antidoping pravila

 Član 2

Doping u sportu je zabranjen. Doping u sportu, u smislu Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, jeste postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila utvrđenih Zakonom.

Član 3

Povreda antidoping pravila postoji u slučajevima:

1) prisustva zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste;

2) korišćenja ili pokušaja korišćenja (primena, unošenje, ubrizgavanje ili konzumiranje na bilo koji način) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda (u daljem tekstu: doping sredstva);

3) odbijanja, ili nepristupanja bez zadovoljavajućeg opravdanja, davanja uzorka posle obaveštenja o doping kontroli ili izbegavanja davanja uzorka na drugi način;

4) tri vezana neispunjavanja obaveza utvrđenih pravilima ovlašćene antidoping organizacije u pogledu dostupnosti sportiste iz registrovane test grupe za testiranje izvan takmičenja, kao i nepružanja podataka o boravištu i propuštanja objavljenih testiranja izvan takmičenja, u periodu propisanom od strane ovlašćene antidoping organizacije;

5) ometanja ili pokušaja ometanja bilo kojeg dela doping kontrole;

6) nedozvoljenog posedovanja doping sredstava;

7) neovlašćene prodaje, transporta, slanja, isporuke ili distribucije zabranjene doping supstance ili zabranjenog doping metoda (bilo fizički, elektronski ili nekim drugim načinom) od strane sportiste, osoba koje pomažu sportisti ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu koje je u ingerenciji neke organizacije u oblasti sporta, ili pokušaj takvog postupanja;

8) davanja ili pokušaja davanja ili propisivanja ili pokušaja propisivanja doping sredstava;

9) saučesništva, podsticanja, pomaganja, podržavanja, prikrivanja, stvaranja uslova ili bilo kog drugog vida učestvovanja u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila ili u kršenju izrečene mere zbog povrede antidoping pravila;

10) udruživanja sportiste ili druge osobe koja je u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije sa osobom koja pomaže sportisti kojoj traje izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ili je u krivičnom, prekršajnom ili drugom postupku kažnjena zbog dela koje predstavlja povredu antidoping pravila u smislu ovog zakona, ukoliko joj kazna još uvek traje ili je prošlo manje od šest godina od izricanja takve kazne ili sa osobom koja je posrednik ili predstavnik takve osobe.

Povreda antidoping pravila iz stava 1. tač. 1), 2), 6), 7), 8) i 9) ovog člana ne postoji u slučajevima odobrenih izuzetaka za terapeutsku upotrebu.

Pod osobama koje pomažu sportisti u smislu Zakona o sprečavanju dopinga u sportu podrazumevaju se vaspitači, treneri, menadžeri, agenti, osoblje tima, zvaničnici, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i drugo osoblje koje radi sa ili vrši tretman sportista koji učestvuju ili se pripremaju za sportsko takmičenje.

Član 4

Dužnost svakog sportiste je da osigura da nijedna zabranjena supstance ne uđe u njegovo telo. Sportisti su odgovorni za prisustvo bilo koje zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u njihovom telesnom uzorku. U skladu s tim, da bi se ustanovila povreda antidoping pravila iz člana 3. stav 1 tačka 1) ovog pravilnika, nije neophodno da u postupanju sportiste postoji namera, propust, nemar ili svesno korišćenje.

Dovoljan dokaz povrede antidoping pravila iz člana 3. stav 1 tačka 1) ovog pravilnika postoji kada je utvrđeno bilo šta od sledećeg: prisustvo zabranjene supstance ili njenog metabolita ili markera u  uzorku A, a sportista ne zahteva analizu uzorka B i uzorak B nije analiziran, ili je uzorak B analiziran i takođe je potvrdio prisustvo zabranjene supstance ili  njenih metabolita ili markera koji su nađeni u uzorku A; ili kada je uzorak B podeljen u dve bočice i kada analiza uzorka u drugoj bočici potvrđuje prisustvo zabranjene supstance ili  njenih metabolita ili markera pronađenih u prvoj bočici.

Povredu antidoping pravila predstavlja prisustvo bilo koje količine zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste, osim ukoliko je u Listi zabranjenih doping sredstava posebno određena količina koja se zahteva za postojanje povrede ili je u skladu sa posebnim kriterijumima ustanovljenim u Listi zabranjenih doping sredstava ili međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije utvrđeno da je prisustvo zabranjene supstance endogenog porekla.

Član 5

Korišćenje ili pokušaj korišćenja doping sredstava može biti ustanovljeno bilo kojim pouzdanim dokazom, kao što su priznanje sportiste, izjava svedoka, dokumentovani dokazi, zaključci izvedeni  iz dužeg praćenja, uključujući podatke koji su prikupljeni kao deo biološkog pasoša sportiste, ili druge relevantne analitičke informacije.

Dužnost svakog sportiste je da ne koristi doping sredstva. Nije neophodna namera, propust, nemar ili svesna upotreba od strane sportiste da bi postojala povreda antidoping pravila iz člana 3. stav 1 tačka 2) ovog pravilnika.

Uspeh ili neuspeh korišćenja doping sredstava nisu relevantni za ustanovljavanje povrede antidoping pravila. Da bi nastala povreda antidoping pravila dovoljno je da su zabranjena supstanca ili zabranjeni metod korišćeni ili da je postojao pokušaj korišćenja.

Član 6

Sportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti dužni su da dozvole i omoguće obavljanje doping kontrole.  

Sportisti koji odbije, ne pristupi, izbegne ili onemogući doping testiranje, izreći će se mera zbog povrede antidoping pravila kao da je na doping testu bio pozitivan, a u slučaju takvog pokušaja, može mu se mera izreći i ako doping test bude negativan.

Član 7

Povreda antidoping pravila iz iz člana 3. stav 1 tačka 4) ovog pravilnika nastupa u slučaju bilo koje kombinacije tri vezana neispunjavanja obaveza utvrđenih pravilima ovlašćene antidoping organizacije u pogledu dostupnosti sportiste iz registrovane test grupe za testiranje izvan takmičenja (nepružanja podataka o boravištu ili propuštanje testiranja izvan takmičenja) u periodu od 12 meseci.

III Dokazivanje dopinga

Član 8

Savez ima obavezu da utvrdi da je došlo do povrede antidoping pravila. Povreda antidoping pravila mora biti dokazana na uverljiv način, u zadovoljavajućem stepenu uverljivosti imajući u vidu ozbiljnost iznetih optužbi.

Zahtevani stepen uverljivosti pri oceni dokaza, u svim slučajevima mora biti veći od nivoa podjednake uverljivosti, ali manji od dokazivanja na nivou izvan svake osnovane sumnje.

Kada je Svetskim antidoping kodeksom određeno da je teret dokazivanja na sportisti ili drugom licu za koga postoji sumnja da je izvršilo povredu antidoping pravila, za pobijanje pretpostavke ili za dokazivanje određene činjenice ili okolnosti, zahtevani stepen uverljivosti će biti dokazivanje na nivou podjednake uverljivosti.  

 Član 9

Činjenice u vezi sa povredama antidoping pravila mogu se utvrditi bilo kojim pouzdanim sredstvima, uključujući i priznanje. Na dokazivanje u slučajevima dopinga primenjuju se sledeća pravila:   

1) Za analitičke metode ili usvojena ograničenja koje je odobrila Svetska antidoping agencija nakon konsultacija u okviru relevantne naučne zajednice i koje su bile predmet stručne ocene, važi pretpostavka da su naučno validne. Svaki sportista ili drugo lice koje želi da pobije pretpostavku takve naučne zasnovanosti, mora kao preduslov takvom osporavanju, da obavesti Svetsku antidoping agenciju o osporavanju i osnovama za osporavanje. Međunarodna arbitraža za sport u Lozani (u daljem tekstu: CAS), na svoju inicijativu može, takođe, da obavesti Svetsku antidoping agenciju o takvom osporavanju. Na zahtev Svetske antidoping agencije, CAS će imenovati odgovarajuće naučne eksperte koji će pružiti stručnu pomoć CAS pri evaluaciji osporavanja. U roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja i dokumentacije od CAS, Svetska antidoping agencija će imati pravo da interveniše kao stranka u sporu, pojavi se kao prijatelj suda (amicus curiae) ili na drugi način priloži dokaze u postupku.  

2) Za laboratorije koje je Svetska antidoping agencija akreditovala ili odobrila, važi pretpostavka da su sprovele analizu uzoraka i proceduru čuvanja u skladu sa Međunarodnim standardima za laboratorije. Sportista ili drugo lice može pobiti ovu pretpostavku dokazujući da je došlo do odstupanja od primene Međunarodnih standarda za laboratorije, za koje je osnovano sumnjati da je prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz. Ako sportista ili drugo lice pobije pretpostavku ukazujući da je došlo do odstupanja od primene Međunarodnih standarda za laboratorije, za koje je osnovano sumnjati da je prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz, teret dokazivanja da odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljan analitički nalaz snosi Savez i/ili ovlašćena antidoping organizacija.             

3) Odstupanje od bilo kojih drugih Međunarodnih standarda ili drugog antidoping pravila ili procedure iz Svetskog antidoping kodeksa ili pravila antidoping organizacije, koje nije takvo da je moglo da prouzrokuje nepovoljan analitički nalaz ili drugu povredu antidoping pravila, neće imati uticaja na ništavost dokaza koji ukazuju na povredu antidoping pravila ili rezultate koji predstavljaju nepovoljan analitički nalaz. Ako sportista ili drugo lice dokažu da je došlo do odstupanja od bilo kojih drugih Međunarodnih standarda ili drugog antidoping pravila ili procedure, za koje je osnovano sumnjati da je prouzrokovalo nepovoljni analitički nalaz ili neku drugu povredu antidoping, onda je Savez i/ili ovlašćena antidoping organizacija dužna da  dokaže da takvo odstupanje nije prouzrokovalo nepovoljan analitički nalaz ili činjenično stanje na kome se zasniva tvrdnja da je počinjena neka druga povreda antidoping pravila.

4) Činjenice ustanovljene odlukom suda ili drugog ovlašćenog disciplinskog tela, koja nije podložna žalbi, prihvataju se kao nepobitan dokaz protiv sportiste ili drugog lica na koje se odnose ove činjenice, osim u slučaju da sportista ili drugo lice dokažu da je ta odluka suprotna načelima prirodnog prava.

5) Disciplinska komisija koja vodi pretres u cilju utvrđivanja da li je počinjena povreda antidoping pravila ima pravo da utvrdi da su sportista ili drugo lice koji su osumnjičeni za povredu pravila, počinili povredu, ukoliko sportista ili drugo lice odbiju,  a obavešteni su unapred o pretresu u razumnom vremenskom roku, da učestvuju u pretresu (bilo lično, bilo telefonski – kako odredi disciplinska komisija) i da odgovore na pitanja disciplinske komisije ili ovlašćene antidoping organizacije, vezano za povredu antidoping pravila za koju se terete.

IV Lista zabranjenih doping sredstava

Član 10

Listu zabranjenih doping sredstava utvrđuje Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Evropskom konvencijom o sprečavanju dopinga u sportu i Međunarodnim standardima za listu zabranjenih sredstava odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

Listom zabranjenih doping sredstava su određene supstance i metode koje su uvek zabranjene (na takmičenju i izvan takmičenja), kao i one koje su zabranjene samo na takmičenju.

Specifične supstance su one supstance za koje postoji veća verovatnoća da će ih sportista koristiti u druge svrhe, a ne za poboljšanje sportskih performansi, i koje su kao takve određene Listom zabranjenih doping sredstava.

Član 11

Sportista može zatražiti od Antidoping agencije Republike Srbije da ga oslobodi zabrane upotrebe doping sredstava, u slučaju kada postoji jasna i nužna medicinska potreba.

Antidoping agencija Republike Srbije donosi odluku o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu, u skladu sa pravilima za odobravanje izuzetaka za terapeutsku upotrebu, odnosno u skladu sa Međunarodnim standardima za proces odobravanja izuzetaka za terapeutsku upotrebu odobrenim od strane Svetske antidoping agencije.

 V Testiranje i istraga

Član 12

Antidoping agencija Republike Srbije uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji.

Savez je dužan da na polufinalima i finalima nacionalnih prvenstava, kao i polufinalima ili finalima plej of nacionalnih takmičenja organizuje doping kontrolu u skladu sa Zakonom o  sprečavanju dopinga u sportu i da snosi troškove sprovođenja doping kontrole.

Savez može predložiti Antidoping agenciji Republike Srbije da sprovede doping kontrolu na određenim takmičenjima ili doping kontrolu izvan takmičenja određenih timova, trening grupa ili pojedinih sportista, uz snošenje troškova sprovođenja doping kontrole.

Član 13

Svetska antidoping agencija i nadležni međunarodni sportski savez, kao i organizatori međunarodnih sportskih takmičenja, nadležni su za doping kontrolu sportista na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja, na način na koji je to utvrđeno i u skladu sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član 14

Savez i svi njegovi članovi dužni su da prijave sve informacije koje ukazuju ili se odnose na povrede antidoping pravila Antidoping agencije Republike Srbije i nadležnom međunarodnom sportskom savezu, kao i da učestvuju u istragama koje sprovodi bilo koja antidoping organizacija koja ima nadležnost za sprovođenje istrage.

Član 15

Savez je dužan da snažno deluje na sprečavanju svih potencijalnih povreda antidoping pravila, u okviru svoje nadležnosti, uključujući istragu  u svakom pojedinačnom slučaju da li su pomoćno osoblje sportiste ili druga lica bili umešani u doping sportiste, da osigura  pravilno izricanje mera i da sprovode automatsku istragu nad pomoćnim osobljem sportiste u slučaju bilo koje povrede antidoping pravila koje uključuje maloletnika ili pomoćno osoblje sportiste koje je bilo deo tima više od jednog sportiste koji je načinio povredu antidoping pravila.

VI Analiza uzoraka

Član 16

Analiza uzoraka sa doping kontrole vrši se u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i u skladu sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

VII Vođenje rezultata (menadžment rezultata)

Član 17

Vođenje rezultata vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja Antidoping agencije Republike Srbije, kao i u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član 18

Savez pokreće postupak za utvrđivanje povrede antidoping pravila na osnovu obaveštenja Antidoping agencije Republike Srbije o povredi antidoping pravila.

Član 19

Sportista ili drugo lice kome je stavljena na teret povreda antidoping pravila, ima pravo da se u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja o pozitivnom rezultatu analize uzetog uzorka, odnosno o povredi antidoping pravila, pismeno izjasni Savezu i Antidoping agenciji Republike Srbije o primljenom obaveštenju i svim okolnostima konkretnog slučaja.

Član 20

Svaki sportista ima pravo da zahteva i prisustvuje analizi uzorka B, o svom trošku, da bi se utvrdilo da li i taj uzorak pokazuje prisustvo iste zabranjene supstance koja je otkrivena u uzorku A, u skladu sa odredbama Pravilnika o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja Antidoping agencije Republike Srbije.

Član 21

Nakon isteka roka za izjašnjenje iz člana 19. ovog pravilnika, sportista, odnosno druga lica koja su učestvovala u povredi antidoping pravila, mogu biti pre donošenja konačne odluke o odgovornosti, privremeno suspendovani iz učestvovanja u bilo kom svojstvu i u bilo kom sportu, na sportskim priredbama ili u aktivnostima u ingerenciji ovlašćenih antidoping organizacija, kao i onih koje organizuju ili dozvoljavaju organizacije u oblasti sporta u Republici Srbiji (privremena suspenzija). Pri odlučivanju o privremenoj suspenziji u obzir se uzimaju: sankcije koje se mogu očekivati; koje antidoping pravilo je povređeno; mogući stepen krivice sportiste, odnosno drugog lica.Ukoliko postoji pozitivan A nalaz, koji se ne može opravdati niti odobrenim TUE niti očiglednim odstupanjima od međunarodnih standarda za testiranje i laboratorijske analize, koji dovode u pitanje ispravnost dobijenih rezultata, sportista se obavezno privremeno suspenduje. Od izricanja privremene suspenzije u slučaju iz prethodnog stava može se izuzetno odustati u slučaju kada Savez nađe na osnovu izjašnjenja sportiste, da postoji osnovana sumnja u ispravnost pozitivnog A nalaza, ili da postoji potreba da se radi razjašnjenja stanja stvari sprovedu dodatna ispitivanja ili ako postoji osnovana sumnja u skrivljenu povredu antidoping pravila. Prilikom donošenja odluke vodiće se računa kako o interesima sportiste tako i interesima svih ostalih sportista na jednakost šansi i poštovanje fer pleja.

Član 22

Za izricanje privremene suspenzije nadležan je predsednik disciplinske komisije Saveza, a ukoliko ne bude doneta blagovremeno nju će, u skladu sa Pravilnikom o doping kontroli na sportskim takmičenjima i izvan takmičenja Antidoping agencije Republike Srbije, doneti predsednik Antidoping odbora Antidoping agencije Republike Srbije.

Ukoliko odluka o privremenoj suspenziji nije doneta, sportista ili drugo lice, ima pravo da samostalno, na dobrovoljnoj bazi, u pisanoj formi da izjavu o prihvatanju privremene suspenzije i nakon toga se povuče iz takmičenja. Kopija dobrovoljnog pristanka na privremenu suspenziju prosleđuje se svakoj strani koja prima obaveštenje o počinjenoj povredi antidoping pravila. Prihvatanje privremene suspenzije od strane sportiste ili drugog lica nije priznanje i neće biti korišćeno na bilo koji način kao dodatni dokaz protiv sportiste ili drugog lica.

Član 23

Suspendovano lice ima pravo žalbe Antidoping odboru Antidoping agencije Republike Srbije na odluku o suspenziji, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila Antidoping agencije Republike Srbije.

VIII Pravo na pravičan pretres i obaveštenje o odluci

Član 24

Svakom licu za koje postoji sumnja da je počinilo povredu antidoping pravila, Savez je dužan da obezbedi, kao minimum, pravičan pretres, u razumnom vremenskom roku, od strane disciplinske komisije koja je dužna da pretres vodi pravično i nepristrasno.

Član 25

Savez će, po pravilu, najkasnije sedam dana nakon prijema obaveštenja Antidoping agencije Republike Srbije da je određeno lice učinilo povredu antidoping pravila da pokrene pred disciplinskom komisijom postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu antidoping pravila.

Usmena rasprava trebala bi, po pravilu, da se održi najkasnije četiri nedelje nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana. Dopušteni dokazi su: saslušanje stranaka, saslušanje svedoka, isprave, uviđaj, veštačenje, priznanje.

Disciplinka komisija može izuzetno odlučiti i da se ne održi usmenu raspravu i da se vodi postupak na osnovu isprava i drugih pismenih dokumenata ukoliko je lice koje je okrivljeno za povredu antidoping pravila sa time saglasno ili je priznalo povredu antidoping pravila ili odbija da učestvuje u postupku.

Antidoping agencija Republike Srbije uvek ima pravo da se pojavi kao stranka u postupku utvrđivanja odgovornosti za povredu antidoping pravila.

Član 26

U opravdanim slučajevima, kada je hitno postupanje u utvrđivanju povrede antidoping pravila, neophodno  da bi se utvrdilo da li sportista može da učestvuje na sportskoj priredbi   ili tokom sportske priredbe kada odluka o povredi antidoping pravila utiče na validnost rezultata sportiste ili na dalje učešće na priredbi,  pretres može biti održan po hitnom postupku.

Član 27

U slučaju da lice kome se stavlja na teret povreda antidoping pravila izbegava pretres, disciplinska komisija donosi odluku na osnovu dokaza koji su podneti. Izbegavanje pretresa može biti izričito ili propuštanjem sportiste ili drugog lica da odgovore na tvrdnju  da je počinjena povreda antidoping pravila, u roku od 10 dana od dana kad mu je dostavljena prijava za odgovor.

Član 28

Savez je u obavezi da prvostepenu odluku o utvrđivanju odgovornosti lica za povredu antidoping pravila dostavi bez odlaganja svim licima koja su ovlašćena da izjave žalbu na tu odluku u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila Antidoping agencije Republike Srbije.

Član 29

Žalba na odluku Saveza u vezi utvrđivanja odgovornosti lica zbog povrede antidoping pravila podnosi se Antidoping odboru Antidoping agencije Republike Srbije, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju odgovornosti lica koje je učinilo povredu antidoping pravila Antidoping agencije Republike Srbije, osim ako u skladu sa zakonom nije određena, odnosno ugovorena nadležnost međunarodne sportske arbitraže.

Član 30

U slučaju da Savez ne izrekne propisane disciplinske mere u roku od četiri meseca od podnošenja prijave za učinjenu povredu antidoping pravila, odgovornost lica koje je učinilo povredu antidoping pravila utvrđuje Antidoping odbor Antidoping agencije Republike Srbije.

Član 31

Savez je u obavezi da o slučajevima pravnosnažno utvrđene povrede antidoping pravila obavesti sportskog inspektora radi pokretanja prekršajnog ili krivičnog postupka u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Član 32

Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, objavljuje na svom veb sajtu identitet sportiste ili drugog lica, osim ukoliko je u pitanju maloletno lice, za koje je prvostepenom ili konačnom odlukom utvrđeno da je počinilo povredu antidoping pravila, s tim da je ta informacija javno dostupna dok traje vremenski period kazne, odnosno 30 dana ukoliko je vremenski period kazne manji od 30 dana. Uz ime i prezime kažnjenog lica objavljuju se i podaci o grani sporta kojom se lice bavi, povredi antidoping pravila, zabranjenoj supstanci ili metodu koji je Korišćen i izrečenim merama.

Član 33

Zbog povrede antidoping pravila koju je počinio sportista međunarodnog ili nacionalnog ranga, uz saglasnost sportiste, antidoping organizacije nadležne za vođenje rezultata, Svetske antidoping agencije, i svake druge antidoping organizacije koja ima pravo žalbe na prvostepenu odluku CAS-u, može se sprovesti objedinjeni pretres pred CAS-om, bez obaveze prethodnog pretresa.

IX Disciplinske mere koje se izriču zbog povreda antidoping pravila

 Član 34

Disciplinske mere koje se izriču zbog povrede antidoping pravila jesu:

1) diskvalifikacija sportskih rezultata;

2) privremena suspenzija;

3) zabrana učešća na takmičenjima;

4) zabrana obavljanja poslova u oblasti sporta;

5) druge mere utvrđene Svetskim antidoping kodeksom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član 35

Nijedno lice kome je izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ne može, za vreme trajanja mere, učestvovati u bilo kom svojstvu i u bilo kom sportu, na sportskim priredbama ili u aktivnostima (izuzev u ovlašćenim programima antidoping obrazovanja i rehabilitacije) u ingerenciji ovlašćenih antidoping organizacija, kao i onih koje organizuju ili dozvoljavaju organizacije u oblasti sporta u Republici Srbiji, osim ako je pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog  sportskog saveza drugačije određeno.

Zabrana iz stava 1. ovog člana obuhvata i zabranu obavljanja bilo kakvog posla, odnosno funkcije ili članstva u organima i radnim telima organizacija u oblasti sporta u Republici Srbiji.

Sportista ostaje podložan doping kontroli i za vreme trajanja mere.

 Član 36

Lica za koja se utvrdi da su odgovorna za doping odgovaraju za štetu koja nastane za druga lica prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 37

Sportista ili sportski stručnjak za koga se utvrdi da je odgovoran za doping gubi za vreme trajanja izrečene mere status koji ima na osnovu propisa kojim se uređuje nacionalna kategorizacija sportista, odnosno nacionalna kategorizacija sportskih stručnjaka.

Član 38

Povreda antidoping pravila od strane individualnog sportiste iz tima u vezi sa testiranjem na takmičenju, automatski dovodi do oduzimanja bilo koje nagrade koju primi taj sportista  na tom takmičenju.

Ako se utvrdi da je više od dva člana tima povredilo antidoping pravilo za vreme iste sportske priredbe, Disciplinska komisija će da izrekne kaznu za tim (gubitak bodova, diskvalifikacija sa takmičenja ili priredbe ili drugu odgovarajuću kaznu koju nađe za shodno u okvirima kazni predviđenih disciplinskim pravilima), kao dodatak bilo kojoj kazni izrečenoj sportistima koji su počinili povredu antidoping pravila

Član 39

Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačke 1),  2) ili 6) ovog pravilnika iznosi 4 godine:

1) u slučaju da se povreda antidoping pravila ne odnosi na specifičnu supstancu, a sportista ili drugo lice ne uspe da dokaže da povreda antidoping pravila nije bila namerna

ili

2) u slučaju da se povreda antidoping pravila odnosi na specifičnu supstancu, ukoliko ovlašćena antidoping organizacija uspe da dokaže da je povreda bila namerna.

U slučaju da se povreda antidoping pravila iz stava 1. ovog člana ne odnosi na specifičnu supstancu, a sportista ili drugo lice dokaže da povreda antidoping pravila nije bila namerna ili se povreda odnosi na specifičnu supstancu, a ovlašćena antidoping organizacija nije uspela da dokaže da je povreda bila namerna, period zabrane na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iznosi 2 godine.

Period zabrane utvrđen u skladu sa ovim članom može biti potencijalno umanjen u skladu sa članovima 47. do 53. ovog pravilnika.

 Član 40

Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačke 3)  ili 5) ovog pravilnika iznosi 4 godine, osim ako u slučaju propuštanja da se da uzorak, sportista dokaže da počinjena povreda antidoping pravila nije bila namerna kada će period zabrane biti 2  godine.

Član 41

Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika iznosi 2 godine, uz mogućnost smanjenja na minimum od jedne godine u zavisnosti od stepena propusta sportiste.

U slučaju postojanja ozbiljne sumnje da je sportista, usled izmena obrasca o lokaciji u poslednjem trenutku ili drugog postupanja,  želeo da izbegne dostupnost za testiranje, period zabrane će iznositi 2 godine.

 

Član 42

Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačke  7) ili 8) ovog pravilnika iznosi najmanje 4 godine do doživotne zabrane, u zavisnosti od težine povrede.

Povreda antidoping pravila iz stava 1. ovog člana koja uključuje maloletno lice smatraće se izuzetno teškom povredom, i, ako je počinjena od strane pomoćnog osoblja sportiste, izuzev za povrede vezane za specifične supstance, rezultiraće doživotnom zabranom za to pomoćno osoblje sportiste.  

 Član 43

Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika iznosi najmanje 2 godine do 4 godine, u zavisnosti od težine povrede.

Član 44

 Period zabrane učešća na takmičenjima za prvu povredu antidoping pravila iz člana 3. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika iznosi 2 godine, uz mogućnost smanjenja na minimum od jedne godine u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica i drugih okolnosti vezanih za slučaj.

Član 45

Navedeni periodi zabrane učešća na takmičenjima shodno se primenjuju i na zabranu obavljanja poslova u oblasti sporta.

 Član 46

U smislu ovog pravilnika, namerna povreda antidoping pravila je ona kod koje sportista ili drugo lice postupaju sa svešću da čine povredu antidoping pravila ili svešću da postoji značajan rizik od nastupanja povrede antidoping pravila i svesno zanemaruju taj rizik.

Povreda antidoping pravila usled nepovoljnog analitičkog nalaza na supstancu koja je zabranjena samo na takmičenju neće se smatrati namernom ako je u pitanju specifična supstanca i ako sportista može da dokaže da je koristio zabranjenu supstancu izvan takmičenja.

Povreda antidoping pravila usled nepovoljnog analitičkog nalaza na supstancu koja je zabranjena samo na takmičenju neće se smatrati namernom ako supstanca nije specifična pod uslovom da sportista može da dokaže da je zabranjena supstanca korišćena izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi.

Član 47

Ako sportista ili drugo lice dokažu u pojedinačnom slučaju da nisu krivi, odnosno da nije bilo propusta ili nemara odnosno nepažnje kod njih, onda će period zabrane koji se inače izriče biti ukinut.

Ovaj član se primenjuje samo na izricanje kazne, odnosno ne primenjuju se na odlučivanje o tome da li je počinjena povreda antidoping pravila.

Ovaj član nije primenjiv u sledećim slučajevima:

1) kada je pozitivan doping test rezultat pogrešno obeleženog ili kontaminiranog vitamina ili dijetetskog suplementa (sportista je odgovoran za ono što unese u sebe  i upozoren je na moguću kontaminaciju suplemenata);

2) davanje zabranjene supstance od strane pomoćnog osoblja sportiste - lekara ili trenera bez obaveštavanja sportiste (sportista je odgovoran za svoj izbor medicinskog personala i za upozorenje medicinskog personala da ne sme da uzme bilo koju zabranjenu supstancu);

3) sabotaža hrane ili pića sportiste od strane bračnog druga, trenera ili drugog lica iz kruga saradnika sportiste (sportista je odgovoran za ono što unese u sebe i za postupanje lica kojima je poverio pristup  njegovoj hrani i piću).

                                                                           Član 48

U slučaju kada se povreda antidoping pravila odnosi na specifične supstance, i sportista ili drugo lice dokažu da u njihovom postupanju nije bilo značajnog propusta ili nemara, onda će kazna biti u najmanjoj meri opomena bez izricanja perioda zabrane, a najviše dve godine zabrane, u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica.

U slučaju da sportista ili drugo lice dokažu da nije bilo značajnog propusta ili nemara i da je otkrivena zabranjena supstanca poreklom iz kontaminiranog proizvoda (kontaminiranog suplementa), onda će kazna biti u najmanjoj meri opomena bez izricanja perioda zabrane, a najviše dve godine zabrane, u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica. U proceni stepena propusta sportiste vodiće se računa o tome da li je sportista prijavio korišćenje proizvoda koji je bio kontaminiran u formularu prilikom doping kontrole.

Član 49

Ako sportista ili drugo lice dokažu u konkretnom slučaju, na koji član 48. ovog pravilnika nije primenljiv (nije u pitanju specifična supstanca ili kontaminirani proizvod), da nije bilo značajnog propusta ili nemara u njihovom postupanju, onda inače primenjivi period zabrane može biti smanjen u zavisnosti od stepena propusta sportiste ili drugog lica, ali to smanjenje ne može biti veće od polovine inače primenjivog perioda zabrane. Ako je period zabrane koji bi inače bio primenjen doživotna zabrana, smanjeni period zabrane ne može biti manji od osam godina. Ovaj član može biti primenjen na bilo koju povredu antidoping pravila, osim povreda iz članova gde je namera elemenat povrede antidoping pravila (povrede iz člana 3. stav 1. tačke 5), 7), 8) ili 9) ovog pravilnika) ili je element određene kazne (član 39. stav 1. ovog pravilnika) ili raspon perioda zabrane već određen u članu uzimajući u obzir stepen propusta sportiste ili drugog lica.

 Član 50

Ukoliko sportista ili drugo lice pruže značajan doprinos ovlašćenoj antidoping organizaciji u otkrivanju ili utvrđivanju neke druge povrede antidoping pravila, usled koga:

1)  antidoping organizacija otkrije  ili utvrdi  povredu antidoping pravila počinjenu od strane drugog lica;

ili

2) krivični ili drugi nadležni organ otkriju krivično delo ili drugi prekršaj od strane drugog lica i o tome obaveste antidoping organizaciju nadležnu za vođenje rezultata;

tada je, uz odobrenje Svetske antidoping agencije i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, moguće umanjiti inače određeni period zabrane, u skladu sa odredbama Svetskog antidoping kodeksa i pravila nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Za koliki se vremenski period može umanjiti period zabrane biće odlučeno imajući u vidu težinu povrede koju je učinio sportista ili drugo lice i koliko je bila značajna pomoć koja je pružena u naporima da se doping eliminiše iz sporta. Period zabrane ne može biti umanjen više od tri četvrtine perioda zabrane koji se inače primenjuje. Ako je period zabrane koji bi inače bio izrečen doživotna zabrana, onda umanjeni period po ovom osnovu ne može biti kraći od 8 godina. Ukoliko sportista ili drugo lice prestanu da sarađuju i ne pruže kompletnu i verodostojnu pomoć pri otkrivanju povrede antidoping pravila, umanjena kazna po osnovu pomoći će biti preinačena na kaznu koja je prvobitno trebalo da bude izrečena

Član 51

Kada sportista ili drugo lice dobrovoljno priznaju povredu antidoping pravila pre nego što su primili obaveštenje o doping kontroli odnosno prikupljanju uzorka kojim se može ustanoviti povreda antidoping pravila (ili u slučajevima  povrede antidoping pravila izvan one iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika - pre primanje obaveštenja o počinjenoj povredi u skladu sa članom 18. ovog pravilnika), i to je priznanje jedini pouzdan dokaz povrede u vreme priznanja, onda se period zabrane može umanjiti, ali ne više od polovine inače predviđenog perioda zabrane. Period umanjenja zabrane će biti određen u zavisnosti od toga koliko je verovatno da bi povreda antidoping pravila bila otkrivena da sportista ili drugo lice nisu odlučili da je dobrovoljno priznaju.

Član 52

Sportisti ili drugom licu kome potencijalno preti zabrana u trajanju od 4 godine, shodno članu 39. stav 1. ili članu 40. ovog pravilnika, a koji momentalno i bez odlaganja prizna počinjenu povredu antidoping pravila nakon što mu je ista stavljena na teret od strane antidoping organizacije, može se, uz odobrenje Svetske antidoping agencije i antidoping organizacije koja vodi rezultate,  umanjiti period  zabrane u zavisnosti od težine povrede i stepena propusta, s tim da izrečeni period zabrane ne može iznositi manje od 2 godine.

 Član 53

Pre primene bilo kakvog smanjenja perioda zabrane po članovima 50. do 52. ovog pravilnika,  treba odrediti inače primenjivi period zabrane prema članovima 39. do 49. ovog pravilnika.

Ako su sportista ili drugo lice ostvarili  pravo na smanjenje perioda zabrane po članovima 50. do 52. ovog pravilnika, onda će period zabrane biti smanjen, ali s tim da ne iznosi ispod jedne četvrtine inače primenjivog perioda zabrane. 

Član 54

Disciplinska komisije određuje period zabrane, imajući u vidu odredbe ovog pravilnika, Zakona o sprečavanju dopinga u sportu,  kao i pravila Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u 4 koraka:

1) disciplinska komisija utvrđuje koji je osnovni period zabrane (članovi  39. do 49. ovog pravilnika) primenjiv za konkretnu povredu antidoping pravila;

2) ukoliko je osnovni period zabrane utvrđen u određenom rasponu, disciplinska komisija određuje odgovarajući period zabrane  u okvirima predviđenog raspona, shodno stepenu propusta sportiste ili drugog lica;

3) disciplinska komisija utvrđuje da li postoji osnov za  smanjenje kazne po članovima 50. do 53. ovog pravilnika;

4) disciplinska komisija utvrđuje početak perioda zabrane.

Primeri pravilne primene pravila o utvrđivanju perioda zabrane sadržani su u dodatku 2. Svetskog antidoping kodeksa.  

 

Član 55

Za drugu po redu povredu antidoping pravila počinjenu od strane sportiste ili drugog lica, period zabrane će biti onaj koji je najveći od sledećih perioda zabrane:

(a) šest meseci;

(b) polovina perioda zabrane određenog za prvu povredu antidoping pravila ne uzimajući u obzir bilo kakvo smanjenje po članovima 50. do 53. ovog pravilnika;

ili

(c ) dvostruki period  zabrane inače primenjiv  za drugu povredu antidoping pravila ukoliko bi se ta povreda tretirala kao da je prva, bez uzimanja u obzir bilo kakvog smanjenja po članovima 50. do 53. ovog pravilnika

Utvrđeni period zabrane može biti dalje smanjen primenom članova 50. do 53. ovog pravilnika

 

Član 56

Treća povreda antidoping pravila će uvek rezultovati doživotnom zabranom, osim u slučajevima kada se ispune uslovi za ukidanje ili smanjenje perioda zabrane prema članovima 47. do 49. ovog pravilnika  ili se treća povreda odnosi na povredu iz člana 3. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika, kada period zabrane iznosi od 8 godina do doživotne zabrane.

 

Član 57

Određivanje povrede antidoping pravila kao višestruke, odnosno  kao druge ili treće po redu vrši se u skladu sa pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza. Sve povrede antidoping pravila koje se tretiraju kao višestruke moraju biti učinjene u istom desetogodišnjem periodu.

Član 58

U slučaju povrede antidoping pravila za koju je izrečen maksimalni inače primenjivi period zabrane, disciplinska komisija, kao dodatak kazni, može izreći sportisti ili drugom licu i novčanu kaznu ili obavezu nadoknade troškova, u rasponu predviđenom drugim disciplinskim pravilima Saveza.

Član 59

Period zabrane počinje da teče od dana donošenja odluke o zabrani. Ako je sportisti ili drugom licu izrečena, ili od strane njih dobrovoljno prihvaćena, privremena suspenzija i ako je poštovana od strane sportiste ili drugog lica, onda se period privremene suspenzije uračunava u period zabrane koji na kraju bude određen.

Kada postoje značajna odlaganja u vođenju pretresa ili drugih aspekata doping kontrole koja ne zavise od sportiste ili drugog lica, disciplinska komisije  može, ukoliko to nalaže pravičnost, odrediti raniji početak perioda zabrane, ali ne ranije od dana prikupljanja uzorka ili dana kada je počinjena neka druga povreda antidoping pravila. Svi rezultati na takmičenju koji su postignuti tokom perioda zabrane, uključujući retroaktivnu zabranu, biće diskvalifikovani.  

Kada sportista ili drugo lice, bez odlaganja, priznaju povredu antidoping pravila nakon stavljanja na teret iste od strane antidoping organizacije, period zabrane može početi i ranije, a najranije od datuma prikupljanja uzorka ili od datuma kada je počinjena neka druga povreda antidoping pravila, ali samo ukoliko period zabrane nije već umanjen po osnovu člana 52. ovog pravilnika, i s tim da  sportista ili drugo lice moraju da odsluže najmanje polovinu perioda zabrane počev od dana donošenja odluke o zabrani.

Član 60.

Savez je dužan da uskrati u potpunosti finansiranje sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica koja ne poštuju važeća antidoping pravila, kao i da ne dozvoli obavljanje bilo koje sportske aktivnosti i sportske delatnosti ili bilo koje funkcije u okvirima nadležnosti saveza licu kome je, u skladu sa ovim zakonom, izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ili krivična ili prekršajna kazna, za vreme trajanja izrečene mere, odnosno kazne.

Član 61.

Kao izuzetak od primene zabrane obavljanja sportskih aktivnosti za vreme trajanja izrečene mere,  sportista može da se vrati na trening sa timom ili da koristi prostorije ili terene kluba tokom

1) poslednja dva meseca zabrane za sportistu, ukoliko je period zabrane 8 meseci ili duži

ili

2) tokom poslednjeg kvartala zabrane ukoliko je kvartal kraći od dva meseca.

 

Tokom perioda treninga opisanog u ovom članu, kažnjeni sportista ne može da se takmiči ili bude angažovan ni u jednoj drugoj aktivnosti osim treninga.  

                                                                        Član 62.

Kada sportista ili drugo lice kome je izrečen period zabrane učešća prekrši tu zabranu postupajući protivno odredbama ovog pravilnika, rezultati takvog učešća će biti diskvalifikovani i novi period zabrane jednak prvobitno izrečenom periodu zabrane, biće dodat tom prvobitno izrečenom periodu.  Novi period zabrane može biti prilagođen stepenu propusta sportiste ili drugog lica i u zavisnosti od okolnosti slučaja.     

Kada pomoćno osoblje sportiste ili drugo lice, u nadležnosti Saveza, pomognu sportisti u kršenju zabrane učešća tokom perioda zabrane, Savez će im izreći odgovarajuće kazne zbog povrede antidoping pravila  iz  člana 3. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika.

Član 63.

Obavezni deo svake kazne za povredu antidoping pravila je i javno objavljivanje podataka o licu koje je počinilo povredu antidoping pravila u skladu sa članom 32. ovog pravilnika.

 

X Poverljivost i izveštavanje

 

Član 64.

Zaštita podataka o ličnosti i privatnosti u oblasti sprečavanja dopinga u sportu ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

XI Primena i priznavanje odluka

 

Član 65.

Savez priznaje, poštuje i primenjuje sve odluke donete od strane ovlašćenih antidoping organizacija, koje su u saglasnosti sa Svetskim antidoping kodeksom.

 

XII Obaveze članova saveza

 

Član 66.

Svi članovi saveza dužni su da poštuju obaveze koje proističu iz primene mera za sprečavanje dopinga u sportu.

 

XIII Zastarelost

Član 67.

Nikakvi postupci ne mogu biti pokretani protiv sportiste ili drugog lica zbog povreda antidoping pravila ukoliko je prošlo više od deset godina od datuma kada je povreda počinjena, osim ukoliko sportista ili drugo lice nisu obavešteni o povredi antidoping pravila u skladu sa članom 18. ovog pravilnika, ili je obaveštavanje pokušano na razumno prihvatljiv način, pre isteka tog roka.       

 

XIV Program antidoping delovanja i druge obaveze Saveza u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu

 

Član 68.

Pored navedenih mera i aktivnosti u cilju sprečavanja dopinga u sportu, Savez će u skladu sa obavezama iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu:

1) da donese program antidoping delovanja i dostavi ga Antidoping agenciji Republike Srbije u roku od 15 dana od dana donošenja;

2) da obezbedi stalno individualno medicinsko praćenje kategorisanih sportista i u tom cilju donese potrebne akte i preduzme konkretne mere;

3) da sportskim pravilima i u saradnji sa Antidoping agencijom Republike Srbije obezbedi da se članovi saveza, a posebno sportski stručnjaci i registrovani sportisti svih uzrasnih kategorija neprekidno, a najmanje jedanput godišnje, obaveštavaju i edukuju o važećim propisima koji se odnose na doping u sportu i štetnim posledicama po zdravlje upotrebe doping sredstava;

4) da odredi odgovorno lice za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga;

5) da najmanje 21 dan pre održavanja takmičenja koje organizuje, ili koje je pod njegovom kontrolom, prijavi takmičenje Antidoping agenciji Republike Srbije, kao i da najkasnije do kraja tekuće godine dostavi Antidoping agenciji Republike Srbije kalendar takmičenja za narednu godinu;

6) da najmanje jedanput u šest meseci obavesti Antidoping agenciju Republike Srbije o planovima treninga i priprema vrhunskih sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija;

7) da kontroliše antidoping programe svojih članica, kao i sprovođenje tih programa;

8) da na kraju godine obavesti ministarstvo nadležno za poslove sporta i Antidoping agenciju Republike Srbije o merama za borbu protiv dopinga preduzetim u toku godine;

9) da na polufinalima i finalima nacionalnih prvenstava, kao i polufinalima ili finalima plej of nacionalnih takmičenja organizuje doping kontrolu u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, i da snosi troškove sprovođenja doping kontrole;

10) da promoviše jačanje vrednosti sportske etike, fer pleja i zdravlja sportista.

 

XV Prelazne i završne odredbe

Član 69.

Na sve što nije određeno ovim pravilnikom, primenjuju se odredbe Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, pravila Antidoping agencije Republike Srbije, Svetskog antidoping kodeksa, međunarodnih standarda odobrenih od strane Svetske antidoping agencije i pravila nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Ukoliko je neka odredba ovog pravilnika u izričitoj suprotnosti ili nije u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Antidoping agencije Republike Srbije, Svetskim antidoping kodeksom, međunarodnim standardima odobrenim od strane Svetske antidoping agencije i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, neće se primenjivati, već će se umesto nje primeniti odgovarajuća odredba navedenih antidoping pravila.

 Član 70.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a njegovim stupanjem na snagu prestaju da važe drugi pravilnici Saveza koji regulišu ovu oblast.  

 

                                                                                         Za Softbol savez Srbije

                                                       M.P                          ________________________

                                                                                        Predsednik


GODIŠNJE ČLANARINE SOFTBOL SAVEZA SRBIJE i SOFTBOL SAVEZA BEOGRADA - Članarine se plaćaju svake godine

 
ČLANARINA - Jednoglasnom Odlukom Upravnog odbora Softbol saveza Srbije, koji je održan 4. februara 2014. doneta je odluka oko iznosa ČLANARINE, koju su u obavezi da plaćaju klubovi redovni članovi saveza. Odlučeno je da godišnja članarina iznosi 6.000,oo dinara. Članarina se mora platiti do 1. maja tekuće godine. Članarina se plaća isključivo na račun Softbol saveza Srbije. Uplate u kešu nisu moguće. Uplatu od 6.000,oo dinara klubovi mogu izvršiti nalogom za prenos, sa svog računa u banci na račun saveza. Uplata se može izvršiti i opštom uplatnicom, od strane ovlašćenog lica kluba. 

SVRHA UPLATE - ČLANARINA.

Prima: Softbol savez Srbije, ulica: Spasenovićeva 12, 11147 Beograd

Račun broj   180113121000810323

UPRAVNI ODBOR Softbol saveza Srbije na sastanku koji je održan 21. jula 2015. u Beogradu, odlučio je da se godišnje članarine moraju platiti. I da se klubovima pošalju opomene, zbog neisplaćenih članarina.


SOFTBOL SAVEZ BEOGRADA

Od sezone 2015., odlukom Skupštine Softbol saveza Beograda, od 14. februara 2015., klubovi iz Beograda plaćaju i članarinu Softbol savezu Beograda. Odlučeno je da godišnja članarina iznosi samo 350 dinara mesečno, što je ukupno za celu godinu 4.200,oo dinara. Članarina se mora platiti do 1. maja tekuće godine. Članarina se plaća isključivo na račun Softbol saveza Beograda. Uplate u kešu nisu moguće. Uplatu od 4.200,oo dinara klubovi mogu izvršiti nalogom za prenos, sa svog računa u banci na račun saveza. Uplata se može izvršiti i opštom uplatnicom, od strane ovlašćenog lica kluba.

SVRHA UPLATE - ČLANARINA.

Prima: Softbol savez Beograda, ulica: Spasenovićeva 12, 11147 Beograd

Račun broj  180113121000802563